Zurück

Impressum

 

Anga­ben gemäß § 5 TMG
Kreutz & Part­ner GmbH
Köl­ner Stra­ße 190
57290 Neun­kir­chen

Ver­tre­ten durch
Dipl. Kfm. Manu­el Kreutz,
Nor­bert Reichert

Kon­takt
Tele­fon Neun­kir­chen: +49 (0)2735–77370
Tele­fon Köln: +49 (0)221–50060640
E‑Mail: kontakt[at]kreutz-partner.de

Regis­ter­ein­trag
Ein­tra­gung im Han­dels­re­gis­ter.
Regis­ter­ge­richt: Amts­ge­richt Sie­gen
Regis­ter­num­mer: HRB 4599

Umsatz­steu­er-ID
Umsatz­steu­er-Iden­ti­fi­ka­ti­ons­num­mer gemäß §27 a Umsatz­steu­er­ge­setz:
DE 182 723 750

Ver­ant­wort­lich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV
Manu­el Kreutz
Nor­bert Reichert